PFR informacja
 

W latach od 01.01.2021 r. do 31.07.2023 r. realizowaliśmy projekt finansowany w ramach działania:

PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i

publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych

społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Program Operacyjny:

PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

Oś priorytetowa:

PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy